نمایشگاه صنایع غذایی- اصفهان- بهمن- 97
نمایشگاه صنایع غذایی- اصفهان- بهمن- 95
نمایشگاه صنایع غذایی- اصفهان- آذر- 96
نمایشگاه صنایع غذایی- شیراز- بهمن- 96
نمایشگاه صنایع غذایی- شیراز- بهمن- 95
نمایشگاه صنایع غذایی- تهران- خرداد- 96
نمایشگاه صنایع غذایی- تهران- تیر- 97
نمایشگاه صنایع روغن خوراکی- تهران- آذر- 96
نمایشگاه صنایع غذایی- مشهد- شهریور- 96
نمایشگاه صنایع غذایی- مشهد- شهریور- 97
نمایشگاه صنایع غذایی- کردستان عراق- 2018

+98 919 3770299 :برای کسب هرگونه اطلاعات فروش با ما تماس بگیرید